Vedtægter for foreningen At Danse Med Livet

Vedtægter for foreningen At Danse Med Livet – cvr. nr. 37830216

§1 Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er At Danse Med Livet benævnt ADML

1.2

ADML er lokal forankret og har til huse i Odense Kommune

§2 Formål

At skabe et grønt og kreativt socialt fællesskab for den borger, som er mental overbelastet og udfordret i sin hverdag af stress, angst og depression og har mistet social kapital. At forebygge og afhjælpe ensomhed og marginalisering. At skabe og tilbyde bæredygtige og nysgerrige interessefællesskaber med naturen, friluftslivet, kreativiteten og kunsten som et tredje fælles, hvor medlemmerne af foreningen kan inspirere hinanden og lade sig inspirere i en snak, stilhed eller et grin. Et tilbud til den borger, som endnu ikke er klar til at være en aktiv del af samfundet eller har haft behov for at trække sig i en periode. Den borger, som i en periode har brug for et frirum og pusterum fra svære tanker og følelser for at kunne lande i sig selv og finde sin vej i livet. Foreningens formål er at være et brobyggende interessefællesskab ind i livet, hvor foreningen og foreningens medlemmer sammen skaber rammer og aktiviteter for det sociale samvær.  

§3 Medlemmer

3.1

ADML er et frivilligt socialt fællesskab for mentalt sårbare borgere i Odense Kommune, som er fyldt 18 år. For at være med i fællesskabet og bruge foreningens tilbud og aktiviteter, skal man være medlem af foreningen og betale kontingent. Dette gælder både brugere og frivillige.

3.2

Medlemskontingent fastsættes årligt for det efterfølgende år på generalforsamlingen. Medlemskontingentet størrelse skal holdes på et niveau, hvor det ikke forhindre den økonomiske svage borger i at blive medlem af foreningen.

3.3

Virksomheder og andre aktører, som ønsker at støtte op om foreningens arbejde kan blive støttemedlem eller sponsormedlem ved at støtte med kompetencer, økonomisk eller via donationer af materialer og arbejdskraft.

3.4

Medlemskab er bindende for indeværende år. Betalt kontingent kan ikke refunderes.

3.5

Alle medlemmer har hver en stemme ved generalforsamlingen

3.6

Bestyrelsen har bemyndigelse til at ekskluderer medlemmer, som ikke overholder foreningens formål og etiske værdisæt.

§4 Generalforsamlingen

4.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

4.2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

4.3

Alle medlemmer er møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning for det forløbne år og planerne for det kommende år
  3. regnskabets fremlæggelse og godkendelse
  4. behandling af indkomne forslag
  5. valg af formand
  6. valg af kasserer
  7. valg af sekretær
  8. valg af revisor
  9. valg af suppleanter
  10. evt.

4.5

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.6

Ved generalforsamlingens start vælges dirigent, som leder mødet. Dirigentens opgave er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende forretningsretslige grundsætninger.

4.7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, sker ved skriftligafstemning med reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

5.2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

6.1

Foreningens daglige ledelse varetages af ledelsen, som består af formand, kasserer og sekretær i tæt samspil med den af bestyrelsen ansatte frivilligkoordinator. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling for en toårig periode. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.

6.2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og ud fra foreningens etiske værdi- og regelsæt.

6.3

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

6.4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i samarbejde med ADML og frivilligkoordinator. Der nedsættes relevante underudvalg, arbejds- og sparringsgrupper til varetagelse af foreningens formål.

§7 Økonomi, regnskab og revision

7.1

Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 – 31/12

7.2

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab

7.3

Foreningens regnskab føres af kasserer

7.4

Foreningens medlemsregister føres af sekretær

7.5

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn, kan finde sted, når revisor ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor.

7.6

Foreningen vil søge sit driftsregnskab dækket ind gennem ansøgninger til Odense Kommune, fonde, private firmaer, medlemsbetaling samt salg af genbrugstøj og andre donerede effekter.  

§8 Hæftelse

8.1

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

8.2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.

§9 Vedtægtsændringer

9.1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

9.2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning

10.1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

10.2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål.

§11 Datering

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. september 2020